Provozní řád chalupy

Provozovna: Chalupa Johann, Lipová lázně 420, PSČ 790 63
Provozovatel: IČ: 10799346 Jiří Rak, Jiří Mička
Správce: Ivan Wall tel. 775 338 469

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás na naší Chalupě Johann, postavené v r. 1907,

seznamte se prosím s provozním řádem:

1. Po příjezdu host předloží provozovateli, popř. jinému zaměstnanci Chalupy svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od pokoje a hlavních vchodových dveří a host bude ubytován. Ztráta klíčů je zpoplatněna částkou 1500- pro výměnu zámku a výrobu další série klíčů

2. Host užívá pokoj a společné zázemí domu po sjednanou dobu.

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den.

V případě, že Chalupa Johann má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si Chalupa Johann právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval a následně věc předat PČR.

4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 16:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 18:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel penzionu může obsadit pokoj bez náhrady.

5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá pouze, pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. V pokojích a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, vyjma přístrojů pro osobní hygienu, nabíječek, či PC.

7. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a v interiéru používat jen domácí obuv. Při nástupu přebírají inventář pokoje a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každém pokoji. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození.

8. Přijímání neubytovaných návštěv v Chalupě Johann je zakázáno.

9. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

10. Auto parkujte na vyhrazeném parkovišti, nevjíždějte, prosím, na travnatou plochu.

11. Host je povinen při odchodu z pokoje řádně uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.

Počínejte si, prosím, tak, abyste nezavdali příčinu požáru! V případě požáru je nutné postupovat podle vyvěšené požární poplachové směrnice.

12. Poplatek za energie (elektřina, plyn, voda dřevo) není zahrnut v cenně ubytování a bude vyúčtován zvlášť při Vašem odjezdu.

13. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Prosím, třiďte odpad!

14. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách Chalupy. Za bezpečí dětí výhradně odpovídají jejich zákonní zástupci.

15. Psi (malá plemena) mohou být na chalupě ubytováni za předpokladu, že budou pod trvalým dohledem jak v chalupě, tak na pozemku chalupy Johann. Pes nebude spávat či navštěvovat postel či pohovku. Mějte pro něj prosím vlastní pelíšek. Pes nebude venčen na naší zahradě, kde si hrávají děti. Cena za pobyt psa se účtuje dle aktuálního ceníku.

16. Zachovávejte, prosím, pořádek v okolí bazénu a venkovního posezení. Před odjezdem vymeťte, prosím, krb. Děkujeme!

17. Snídaně, obědy nebo večeře lze zajistit v Hotýlku u Kance, cca 50 m.

18. Všechny pokoje a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte.

19. Pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení. Pro týdenní pobyt bude vždy v technické místnosti ponecháno náhradní povlečení a ručník. V přízemí najdete úklidové prostředky. Před odjezdem, prosím, stáhněte povlečení a ponechte je na posteli, děkujeme Vám!

20. Topná tělesa v pokojích jsou osazena ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání. Termostat. ovladač kotle umístěte do nejchladnější místnosti-nejlépe jídelna v přízemí.

21. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

22. Stanování, stavění jiných objektů, parkování a zakládání ohně na jiném místě v objektu než je tomu určené je provozovatelem zakázáno

23. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Chalupa Johann právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby a to bez náhrady.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný. V přízemí jsou Vám k dispozici typy na výlety, jak pro cyklisty, tak i pro pěší, pro zdatné sportovce i pro mladé rodiny s malými dětmi. Užijte si krásnou dovolenou!

S pozdravem tým Chalupy Johann

V Lipová lázně 1. 6. 2021